Verslag raadsvergadering 26-5-2016

Tijdens de raadsvergadering van 26-5-2016 stond er naast een aantal hamerstukken maar één echt behandelstuk op de agenda, de geitenstal aan de Schoofbandweg in Rossum. Hierbij een korte samenvatting.

Initiatiefnemer van de Schans mag volgens het bestemmingsplan een stal bouwen om 3100 geiten te huisvesten. Hij heeft een verzoek gedaan om geen stal van 3100, maar voor 5100 geiten te bouwen. Als dit goed gemotiveerd wordt dan is dat ook mogelijk en is dat formeel een college bevoegdheid.
De initiatiefnemer stelt daarvoor in zo'n geval een plan op wat vervolgens getoetst moet worden door het college. Dit doet het college op onafhankelijk technisch advies van instanties als MER en GGD.
Dit gebeurt vaker en normaal hoor je meestal niemand over dit soort procedures. 
In de pers kwamen geruchten over beperkingen voor het industrieterrein de Wildeman II in Zaltbommel. Op basis daarvan heeft Samen Sterk Maasdriel schriftelijke vragen gesteld aan het college. De antwoorden hierop waren helder en duidelijk.
Van beperking van de Wildeman is geen sprake en het proces is zoals altijd doorlopen.

Vervolgens heeft de discussie in media behoorlijk wat aandacht gekregen.
Alexander van de Schans is inderdaad de broer van Ernst van de Schans die CDA voorzitter is, maar waar leg je de grens? Bij de broer van de voorzitter? Als het nu de man van een eventuele zus van van de Schans was geweest met een andere achternaam dan zou je dat misschien niet eens in de gaten hebben in een andere casus en dan per ongeluk de fout in gaan. Samen Sterk Maasdriel denkt dat dat echt te ver gaat. Vrijwel iedereen in de lokale politiek heeft immers wortels in de samenleving op basis van familie en betrokkenheid.

Wat is nou werkelijk aan de hand? Er is een plan en zoals bij vrijwel ieder plan komen er bezwaren middels zienswijzen. Deze worden door onafhankelijke experts / autoriteiten beoordeeld. Vervolgens komt er een advies met kan niet / kan wel / kan wel als de volgende punten aangepast worden. Middels een motie die unaniem in de raad is aangenomen komt het vervolgens terug in de commissie om het daar nog een keer tegen het licht te houden. Transparantie is volgens SSM zo voldoende geborgd. SSM zal in het vervolgtraject een aantal zaken kritisch volgen: volksgezondheid risico's, ontsluiting van de weg, relatie met Zaltbommel.


Verslag raadsvergadering 3 maart 2016
Samen Sterk Maasdriel heeft bij monde van Bart de Leeuw in het vragenhalfuur vragen gesteld
over het Moelanderbeleid. Aanleiding van de vragen was om het arbeidsmigranten dossier weer
onder de aandacht te brengen. Mede vanwege recente incidenten met mogelijke illegale bewoning
en de kennis dat er op veel plaatsen in onze gemeente sprake is van huisvesting en te werkstelling
van arbeidsmigranten.
Gevraagd is hoe de handhaving op dit moment loopt, of er op dit moment voldoende capaciteit is
om illegale bewoning op te kunnen sporen en of dat er voldoende gecontroleerd kan worden op
(brand)veiligheid bij adressen die bekend zijn bij de gemeente. Tevens is gevraagd hoe het staat
met de registratie van de arbeidsmigranten. Als arbeidsmigranten ingeschreven dan kan de
gemeente daar inkomsten van ontvangen. Suggestie werd gedaan om bij een aantal grote
bedrijven die met arbeidsmigranten werken in gesprek te gaan over mogelijkheden van registratie.
Burgemeester van Kooten neemt de suggestie mee om met de bedrijven actief in gesprek te gaan
om Moelanders te registreren. Vanwege privacy gevoeligheid met handhaving komt hij in het
presidium met nadere informatie over de status hiervan.
Op de raadsagenda stonden ook 3 rapporten die de rekenkamer onlangs uitgevoerd heeft. Met
name het rapport ten aanzien van het subsidiebeleid was zeer kritisch, In 2013 is er door het
college een nieuw voorstel gedaan voor het subsidiebeleid In dit voorstel zou het beleid
veranderen van een passief in een actief subsidiebeleid waarbij tegenprestatie van
subsidieontvangers verwacht worden die een maatschappelijk nut dienen. Tevens zou het
toetsbaar zijn om zo op een eerlijke manier subsidieaanvragen te kunnen beoordelen. Door een
amendement wat destijds door het CDA en de VVD aangenomen was is de structuur uit het
voorgestelde subsidiebeleid gehaald. De kritiek van de rekenkamer was net name dat het
subsidiebeleid nu niet goed toetsbaar is en dat het “subsidieverslaving” in de hand zou werken.
Het voorstel is nu gedaan dat de wethouder komt met een discussienota. Aan de hand daarvan
wordt het subsidiebeleid opnieuw besproken en aangepast.
Samen Sterk Maasdriel wethouder Jan Hein de Vreede en de organisatie kregen complimenten
over het raadsvoorstel maatschappelijk vastgoed. Het voorstel geeft een helder beeld van de
situatie, de eigendomsverhoudingen, de kosten en exploitatie van de verschillende
accommodaties. (sporthallen, scholen, dorpshuizen etc.) Aan de hand van dit document is de
gemeente in staat om toekomstige plannen voor nieuwbouw of verbouwingen van accommodaties
te kunnen beoordelen. Een van de speerpunten in het beleid is ook om de uiteindelijke gebruikers
van de accommodaties meer verantwoordelijkheid te geven. Hierdoor komt er meer betrokkenheid
en moet er door zelfredzaamheid kosten voor de gemeente bespaard worden.
Bij het agendapunt over de samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel en Maasdriel heeft
Samen Sterk Maasdriel zich positief uitgesproken over de samenwerking binnen de
Bommelerwaard, wel blijven we kritisch ten aanzien van het verder te volgen proces:
"Samen Sterk Maasdriel heeft alle vertrouwen in de samenwerking met Zaltbommel. Onze prioriteit
ligt daarbij bij het implementeren van de 4 kavels. De 4 terreinen waarop nu ambtelijk
samengewerkt gaat worden tussen de 2 gemeentes. Dit zijn de kavels juridische zaken, financiën,
personeelszaken en automatisering. We zijn het eens met de gedachte dat als het goed gaat met
de 4 kavels, we dan moeten streven naar verder samengaan van de overige kavels. Dat we die
voortgang voor 1 januari 2017 zouden moeten initiëren, heeft ook onze voorkeur. In principe is
Samen Sterk Maasdriel dan ook akkoord met het voorstel. We kunnen echter niet instemmen met
een punt van het raadsvoorstel Voortgang Samenwerking Bommelerwaard. Bij dit punt maakt
Maasdriel samen met Zaltbommel €50.000 vrij om op een later moment eventueel een onderzoek
te gaan doen wat de samenwerking kan ondersteunen. Procesmatig vinden wij het niet juist om op
dit moment geld vrij te maken voor een eventueel onderzoek zonder dat het precieze doel hiervan
duidelijk is. Het niet instemmen met dit beslispunt heeft niets te maken met het vertrouwen in de
samenwerking, in tegendeel! Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking en ook in de
implementatie van de 4 kavels. Wij willen hierbij echter wel de juiste stappen volgen en door op dit
moment in te stemmen met dit beslispunt halen we als raden in principe de handen van het stuur
met betrekking tot het verdere bestedingsdoel van het geld. Misschien gaat de implementatie van
de 4 kavels zelfs wel zo goed dat het proces van samenwerking op verdere kavels doorlopen kan
worden zonder verder onderzoek! Nogmaals Samen Sterk Maasdriel heeft alle vertrouwen in de
samenwerking, maar zal het proces zoals ook in andere dossiers kritisch blijven volgen! Met het
niet steunen van beslispunt 5 houden we de regie bij de raden."

 

In onze advertentie van afgelopen week in Het Carillon zag je verschillende punten afgevinkt staan. Daarmee geven we aan dat we op die punten al resultaten hebben bereikt. Hieronder lichten we er enkele uit:

Een goed sport- en verenigingsleven en een optimaal en flexibel gebruik van alle accommodaties. Dat vindt SSM belangrijk.

In het nieuwe maatschappelijk vastgoedbeleid wordt niet meer gedacht in gebouwen en stenen, maar in functies. Daarnaast is het niet meer zo dat de gemeente zo maar iets neer zet, maar dat er ook echt draagvlak is vanuit de gebruikers.

Goede voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in Heerewaarden en in Well. Een ander goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de speelveldcapaciteit van DSC, Jan van Arkel, VV Hedel en HRC’14.

Om de zaken betaalbaar te houden wordt er meer dan ooit met de gemeente en de gebruikers gekeken hoe er door zelfredzaamheid kosten bespaard kunnen worden voor de gemeenschap. Veel clubs zijn immers best zelfredzaam. 


Hierdoor blijft er geld over voor andere zaken binnen de gemeente en dat komt de inwoners ten goede!
Het behouden en uitbreiden van een mooi netwerk van fiets- en wandelpaden. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en de recreatiemogelijkheden binnen de gemeente.


Inmiddels zijn er al diverse nieuwe klompenpaden en fiets-knooppuntroutes gerealiseerd. Hierbij is ook aangesloten bij landelijke initiatieven zodat ook mensen van buiten Maasdriel deze routes kunnen ontdekken. Meer recreatie mogelijkheden zorgen voor meer inkomsten voor onze horeca gelegenheden en onze winkeliers. En wil je nou zelf eens wat meer zien van onze prachtige gemeente kun je kijken www.klompenpaden.nl en op www.fietseropuit.nl.


Veilige fietsverbindingen naar scholen in de regio


Door een motie van Samen Sterk Maasdriel, die door de Zaltbommelse collega’s ZVV in Zaltbommel ingediend is, wordt er op dit moment het F2 plan verder uitgewerkt. F2 vonden wij een mooie benaming voor een snelfietsroute tussen Hedel en Zaltbommel en die loopt dus parallel aan de A2. Deze route sluit ook aan op de snelfietsroute naar Den Bosch. Ook vanuit Den Bosch is positief op dit plan gereageerd. Het ziet er dus naar uit dat er een F2 komt. En dat is goed nieuws voor onze scholieren en hun ouders. Dan kan onze jeugd veilig naar school fietsen!
 

Binnenkort vind je hier meer uitleg over de resultaten van Samen Sterk Maasdriel.

Samen voor resultaat!